Sebdokumentálást támogató alkalmazás

Általános Felhasználási Feltételek

Köszönjük, hogy érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt. A SebDoki alkalmazást a HARTMANN-RICO Hungária Kft.  biztosítja; székhelye: Magyarország 2051, Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.

 

SEBKEZELÉSI MOBIL APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁFF)

(iOS és Android verzióra egyaránt)

A SebDoki applikáció (továbbiakban: Applikáció) fejlesztője és tulajdonosa a HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-075962, továbbiakban: Hartmann vagy Társaság).

Az Applikáció működése, funkciója: az Applikáció letöltéséhez nincs szükség regisztrációra, az azt letöltő Felhasználó (beteg/szakdolgozó) kitölti a sebre vonatkozó adatokat, és azokat az Alkalmazáson keresztül fotókkal együtt továbbítja az Felhasználó által megadott e-mail címre (copyban/másolatban a sajátjára). Az Applikáció pdf. fájlként küldi el a Felhasználó által megadott e-mail címre az adatokat, és csatolja a feltöltött képeket, majd az elküldés után valamennyi adat törlődik, így a Társaság (és bárki más) számára az adatok nem visszakereshetők.

 

I. DEFINÍCIÓK, MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Általános Felhasználási Feltételekben a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
a.) „Társaság” a HARTMANN-RICO Hungária Kft.-t jelenti;   
b.) „Felhasználó” jelenti a Társaság által fejlesztett applikáción keresztül elérhető alkalmazásának végső felhasználója, és az „Ön” kifejezést ennek megfelelően kell értelmezni;
c.)„Alkalmazás” jelenti a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, broadcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Hartmannhoz köthető anyagot, magát az Alkalmazást, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és a Társaság tulajdona.
d.) „Általános Felhasználási Feltételek” vagy „ÁFF” a jelen dokumentumot jelenti.
e.) „Alkalmazás Környezet” jelenti azon alkalmazás platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználó a Tartalmat megtekintheti.
f.)  „Applikáció” a jelenti a sebkezelési alkalmazás elérési felületét, ikonját.
f.) „Tartalom” jelenti az Alkalmazás egészét és annak tartalmát.


II. HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek a Társaság és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen ÁFF nem teremt semmiféle jogosultságot harmadik személy, kedvezményezett javára.

 


III. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Az „ELFOGADOM” négyzet beikszelésével, bejelölésével, és a SebDoki Applikáció használatával, és az egyes Alkalmazáshoz való hozzáféréssel Ön elfogadja:
a.) a jelen Általános Felhasználási Feltételeket;
b.) a VIII. pontban foglaltak szerinti Adatkezelési Tájékoztatót.


IV. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

4.1.  Ön tudomásul veszi, hogy:
a.) a Társaság Önnek kizárólag az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja;
b.) csak Felhasználóként férhet hozzá az Alkalmazáshoz;
c.) a jelen Általános Felhasználási Feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára;
d.) az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad az Alkalmazást a Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni;
e.) nem jogosult – sem egészben sem részben – módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni az Alkalmazást és a felhasználás során megismert információkat;
f.) a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy az Alkalmazáshoz való hozzáférést megtagadja;
g.) a Társaság fenntartja a jogot a szoftverfrissítésre, ezt követően az ÁFF-et ismételten el kell fogadnia;
h.) a Társaság fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására;
i.) az új ÁFF bevezetését követő első használattal egyidejűleg elfogadja a megváltoztatott Általános Felhasználási Feltételeket;
j.) a Társaság jogosult bármikor letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését szabálytalan használat, vagy egyéb, az ÁFF-nek nem megfelelő használat esetén;
k.) a Társaság jogosult az Alkalmazás megszüntetésére.

4.2.  Ön elfogadja, hogy:
a.) az Alkalmazást csak az ÁFF és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás, és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;
b.) az Alkalmazás Környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni az Alkalmazáshoz;
c.) nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja az Alkalmazást (vagy a szervereket és hálózatokat, amelyek a felhasználás során megismerhető információkat közvetítenek és/vagy Alkalmazáshoz kapcsolódnak);
d.) nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftver-forráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Társaságtól írásos engedélyt kapott;
e.) az Alkalmazás használatával Ön nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Ön nem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.

 

 

V. SZERZŐI JOGOK

5.1. Az Alkalmazás felhasználási lehetőségének nyújtása során a Társaság által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott, és az Alkalmazáshoz történő hozzáférésre, illetőleg az Alkalmazás igénybe vétele által indokolt terjedelmű, személyes használatra biztosítja a Társaság, és az a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

5.2. Az Alkalmazás az Applikáción keresztül érhető el, mely Alkalmazás olyan egyedi megoldásokat tartalmaznak, amelyek felett a Felhasználó kizárólag az Applikáció alkalmazása keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából szerez felhasználási jogot, azok kizárólag a Társaság által fejlesztett Applikáció letöltésével az Alkalmazás igénybevételére jogosítanak. A Társaság által engedett terjedelmű felhasználási jogon túlmenően a szerzői jogok kizárólag Társaságot illetik, így azokat a Felhasználó a jelen pontban foglaltaktól eltérő módon, vagy célból gyakorolni nem jogosult. Az Alkalmazás felett fennálló valamennyi szerzői jog jogosultja Társaság, ezért Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a felhasználás érdekében számára biztosított jogokat a jelen pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolni


VI. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRA IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

6.1. A jelen ÁFF feltételeit kifejezetten el kell fogadni az Alkalmazás igénybe vétele érdekében szükséges Applikáció installálásakor, e nélkül az Applikáció nem érhető el és tölthető le. Az ÁFF megismerésének, lementésének, annak elektronikus úton történő megküldésének lehetőségét Társaság biztosítja.


VII. BIZTONSÁG ÉS FELELŐSSÉG

A Felhasználó kijelenti, hogy az alábbi előírásokat önmagára nézve mindenben maradéktalanul kötelezőnek ismeri el:

7.1. A Felhasználó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítani annak érdekében, hogy az Alkalmazást jogosulatlanul ne lehessen használni.

7.2. Tilos a nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) olyan információhoz, amelyet másnak szántak.

7.3. A Társaság által üzemeltetett Applikáción található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Társaság nem vállal felelősséget.

7.4. A Felhasználó az Applikációt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során megismert információkra visszavezethető elmaradt haszonért, bevételért, az esetlegesen elveszett adatokért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.

7.5. A Társaság kizár minden felelősséget az Applikáció használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Társaság ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

7.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy az Applikáció használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 


VIII. ADATKEZELÉSRE, ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. Az Alkalmazás használata során Ön az alábbi adatokat szükséges megadni: név, TAJ-szám, saját e-mail cím, orvos e-mail címe, seb elhelyezkedése, szélessége és hosszússága, továbbá a  sebről készült fotó.

8.2. Ön tudomásul veszi, hogy:
a.) az Alkalmazás működésével összefüggésben a mobileszközön tárolódott személyes adatok az Alkalmazás törlésével visszaállíthatatlanul törlődnek.
b.) amennyiben Ön 16. életévét nem töltötte be, hozzájárulása kizárólag törvényes képviselőjének jóváhagyásával érvényes, és azt a mobil Alkalmazás telepítése előtt Ön köteles beszerezni;
c.) amennyiben a mobil alkalmazás használata során harmadik személy személyes adatát rögzíti, az adat kezeléséhez és annak Alkalmazáson keresztüli átadásához (elküldéséhez) szükséges hozzájárulás beszerzése az Ön felelőssége;
d.) a Társaság adatokat nem kap az Applikáción keresztül és adatot nem tárol, kezel, vagy dolgoz fel az Alkalmazáson belül; 
e.) személyes adatait a Társaság munkavállalói, szerződött partnerei nem ismerhetik meg.

8.3. Az Alkalmazás használata során esetlegesen szükséges adatkezelés, adatfeldolgozás tekintetében a Társaság által alkalmazott Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók (elérhető: a www.hartmann.hu/adatvedelem oldalon). Társaság a Felhasználó adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, valamint az általa alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles feldolgozni. Felek kötelesek a másik féltől tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni.

8.4. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége terhére esik a Felhasználói oldali adatvédelem biztosítása, a jelszavak karbantartása és védelme, az adathozzáférés felügyelete, az adatok biztonsági másolatainak elkészítése, tárolása, kezelése, és minden egyéb, az adat-és titokvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása. Felhasználó kijelenti, hogy megismerte a Társaság által alkalmazott Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

Módosítva: 2020.09.04.